S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

aktuálna cena 4,79 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

aktuálna cena 2,79 EUR
skladom
aktuálna cena 3,99 EUR
skladom
aktuálna cena 5,99 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci: (nie som platca DPH)

Andrea Boďová, Pribinova 1423/174, 96001 Zvolen, IČO: 44 081 791, DIČ: 10 77 66 54 02

Spotrebiteľ:
Nakupovať môže fyzická aj  právnická osoba  za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.


OBJEDNÁVKA


Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ekozvolen.sk - objednávkou cez e-shop.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť svoje údaje:

 • meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu (pokiaľ je iná ako fakturačná), telefónne číslo a e-mail, názov  tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky)
 • fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba sú povinný uviesť vyššie uvedené údaje a tiež IČO, DIČ, IČ DPH a názov spoločnosti


Tieto údaje sú dôležité pre vystavenie faktúry a budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, č. 84/2014 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


Po doručení objednávky, bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci potvrdí prijatie objednávky a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Pri väčšom počte objednávok alebo pri objednávke nad 50 € si predávajúci vyhradzuje právo, žiadať od spotrebiteľa zálohu 50% z objednávky.


Spotrebiteľ má právo stornovať/zmeniť objednávku bez poplatku a to do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom alebo riadne vyplneným formulárom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Akékoľvek zmeny (počet kusov, zmena dodacej adresy...) v objednávke je možné uskutočniť výlučne na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. (V prípade, že nemôžete z akýchkoľvek dôvodov prevziať zásielku, kontaktujte ma e-mailom skôr než ju odošlem)

 

DODACIE LEHOTY


Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle 3 - 10 dní od jej potvrdenia. Vo výnimočných prípadoch (pri veľkom počte objednávok, dovolenka...) alebo po dohode so spotrebiteľom, môže trvať dodanie najviac 30 dní od potvrdenia objednávky.PLATOBNÉ A PREPRAVNÉ PODMIENKYCena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho a aktuálnymi katalógmi, ktoré sú na úvodnej stránke www.ekozvolen.sk. Ceny uvedené v cenníku predávajúci pravidelne kontroluje a upravuje, aby boli rovnaké ako v katalógoch. Môže sa stať nedopatrením, že ceny nebudú totožné. Pri vybavovaní Vašej objednávky, budú ceny produktov vždy kontrolované a upravené, tak isto aj ceny  tovarov v akcii.


Spotrebiteľ uhrádza platbu:

 • na dobierku
 • prevodom/vkladom na účet predávajúceho


Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne platby na dobierku aj cenu dobierky. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope.

Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Poštový Kuriér - cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti a závisí od hmotnosti produktu

b) Slovenskou poštu - balík na adresu (balík dovezie poštový kuriér, lacnejšia alternatíva než poštový kuriér, balík je doručovaný 2 dni po podaji) alebo balík na poštu (balík je doručený na poštu, kde si ho zákazník vyzdvihne)

Pri balíkoch nad 10 kg, bude zásielka odoslaná kuriérom.

 

PREBERANIE TOVARUSpotrebiteľ je povinný skontrolovať tovar ihneď po prevzatí zásielky.

a) Ak je zásielka  viditeľne poškodená,  má právo ju neprevziať a túto skutočnosť  je potrebné zapísať do preberacieho dokladu pošty. Bez tohto zápisu nebudú akceptované reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

b) Zásielka nevykazuje znaky poškodenia. Spotrebiteľ  ju prevezme a po otvorení  zistí, že doručený tovar je poškodený. Bezodkladne treba informovať o tejto  skutočnosti predávajúceho (e-mail).


Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade neprevzatia zásielky spotrebiteľom, môže predávajúci  požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty v plnej výške nákladov vynaložených na doručenie tovaru (náklady na poštovné, dobierku, krehké, poplatok za vrátenie zásielky), zároveň  sa spotrebiteľ  zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť na účet predávajúceho do 14 dní.

Zmluvná pokuta slúži ako náhrada škôd, ktoré vznikli predávajúcemu pri vybavovaní objednávky. Ak spotrebiteľ nezaplatí zmluvnú pokutu v stanovenom termíne, bude táto pokuta následne postúpená firme na vymáhanie. (V prípade, že nemôžete z akýchkoľvek dôvodov prevziať zásielku, kontaktujte ma skôr než ju odošlem)

Od zmluvnej pokuty môže predávajúci  upustiť v prípade, že spotrebiteľ  požiada o znovudodanie objednávky, pričom spotrebiteľ uhradí aj dopravu za opätovné odoslanie tovaru.

 


ODSTÚPENIE OD ZMLUVYSpotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od doručenia objednávky (t.j. odo dňa kedy objednávku odoslať) predávajúcemu a to výlučne písomnou formou e-mailom.


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené predávajúcemu na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.


Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (faktúru, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom, e-mailom doručené odstúpenie od zmluvy alebo riadne vyplnený formulár. Zásielku treba poslať doporučene, nie na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom


V prípade drogérie a kozmetiky, musí balenie obsahovať 80% obsahu, inak nebude môžné pristúpiť k odstúpeniu od kúpnej zmuvy.

 

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

 

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi platby za tovaru a dopravu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe (pokiaľ sa nedohodnú inak) najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

REKLAMÁCIA


Spotrebiteľ je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o zistenej  závade na výrobku a to písomnou formou na e-mail alebo vyplnením formulára.

Reklamovaný tovar

 • nemusí byť v originálnom balení
 • musí byť mechanicky nepoškodený a čistý 

Záruka je 24 mesiacov na celý sortiment s výnimkou drogérie a kozmetiky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené používaním tovaru. Reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa doručenia vadného tovaru predávajúcemu.

 

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na a.bodova@centrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu si može spotrebiteľ stiahnuť na stránke SOI.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

CENY ZA DOPRAVU

 

Poštový kuriér

 

cena pri platbe vopred
cena pri platbe na dobierku
3 kg 
6,90 € 9,06 €
5 kg
7,20 € 9,36 €
10 kg 7,80 € 9,96 €

 

Balík do hmotnosti

balík doručený na poštu

(pri platbe vopred / na dobierku)

balík doručený na adresu

(pri platbe vopred / na dobierku)

5 kg 2,70 € / 4,50 €
3,90 € / 5,70 €
10 kg 3,70 € / 5,50 €
4,90 € / 6,70 €

 

 

V objednávke je nastavená maximálna cena za dopravu. Pri potvrdení objednávky je cena za dopravu upravená podľa hmotnosti zásielky.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená uverejnením na internetovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a s ich obsahom v celom rozsahu súhlasí.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť zverejneným na internetovej stránke www.ekozvolen.sk

cena pri platbe vopred

(v cene je zahrnuté aj poistenie zásielky)
MzdhNjc4Nz